امام صادق(ع):نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است.

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه